หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
      อบต.เขารวก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลตำบลให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกันก็เป็นที่รับเรื่องราว สุข-ทุกข์ ของประชาชน
      นอกจากนี้ อบต.เขารวก ยินดีรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
 
รายละเอียดแนบท้ายไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค.64 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ไตรมาสที่2 ม.ค.-มี.ค. [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรสมาที่1 ต.ค.-ธ.ค.63 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก ไตรมาส1 ต.ค.-ธ.ค.63 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
รายละอียดแนบท้าย ประจำไตรมาส1 ต.ค.63-ธ.ค.63 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหาร [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเข [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
[ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
อัตราภาษีป้าย บังคับ ๑ มกราคม พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๑) ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค63 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นตำบลเขารวก [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
 
อบต.หนองรี คำสั่งจังหวัดลพบุรี เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ซับตะเคียน [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 

   


องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวกออกแจกเบี้ยยังชีพเดือนเมษายน 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 


โครงการลพบุรีเมืองสะอาด เดือนมีนาคม ปี 64 [ 26 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 


นายสำรวง ดีผิว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสว [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 35 


โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาร [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพ [ 24 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 20  ตอบ 1  
เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 30  ตอบ 1  
สอบถามวันที่การประปาส่วนภูมิภาคออกหน่วยเก็บค่าน้ำ ที่อบต. (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
 
เริ่มนับ วันที่ 17 มี.ค. 2564
 
 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 566 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งวดที่ 1 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ลบ 0023.5/ว 1878 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งบัญชีการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 547 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื้่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม นส ที่ ลบ 0023.4/ว 1789 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ลบ 0023.5/ว 1782 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ด่่วนที่สุดการนำส่งคืนงบประมาณอุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายร์มหาราช ประจำปี 2564 ลบ 0023.1/ว518 ลว 5 เม.ย.64 [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 512 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงคลังฯ กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จก. [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 00235.5/ว 511 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ที่ ลบ 0023.5/ว 503 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาบริบาลเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 483 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
ลบ 0023.5/482 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ลบ 0023.5/ว 481 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธ  [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ลบ 0023.5/ว 480 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน ก.พ.64 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 479 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 เดือนมีนาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 478 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 1/2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ลบ 0023.5/ว 477 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 476 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เบี้ยยังชีพ งวดที่ 3 [ 30 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
 
 
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-689-839
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 036-689-839
จำนวนผู้เข้าชม 25,241 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10