หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 

" ตำบลน่าอยู่ชุมชนมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจดี

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ "

 
  พันธกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี)
 
 
พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
 
พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข
 
เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี
 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
 
เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม
     
  ยุทธศาสตร์
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
         
      เป้าประสงค์  
      องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้
     
1. ประชาชนในตำบลเขารวก มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมประจำใจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
     
2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
     
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการด้านการเมืองการปกครองและการบริหารอย่างต่อเนื่อง
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ : 036-689-839
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 036-689-839
จำนวนผู้เข้าชม 25,207 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10